• Verzending binnen 1-2 werkdagen
  • Gratis presentje bij uw bestelling
  • Gratis verzending >€60

Privacy beleid:
Webvoordelig / Shopjetas.nl  geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.Dit privacy beleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Webvoordelig. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 24 -01 -2019 , met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Deze privacy beleid beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u hebt met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.Als u vragen heeft over ons privacy beleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacy zaken, u vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacy beleid.Over de gegevensverwerking Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

 

Webwinkel software:
Onze webwinkel is ontwikkeld met software van Jouwweb. Persoonsgegevens die u ten behoeve van onze dienstverlening aan ons beschikbaar stelt, worden met deze partij gedeeld. Jouwweb heeft toegang tot uw gegevens om ons(technische) ondersteuning te bieden, zij zullen uw gegevens nooit gebruiken voor een ander doel. Jouwweb is op basis van de overeenkomst die wij met hen hebben gesloten verplicht om passende beveiligingsmaatregelen te nemen. Er worden regelmatig back -ups gemaakt om verlies van data te voorkomen.Emaildiensten: Voor emaildiensten maken wij ook gebruik van Jouwweb. Deze verwerkt persoonsgegevens en gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. E-mail en mailinglijsten: Wij versturen onze e-mail nieuwsbrieven met Jouwweb. Jouwweb zal uw naam en emailadres nooit voor eigen doeleinden gebruiken. Onder aan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de ‘unsubscribe’ link. U ontvangt onze nieuwsbrief dan niet meer. Uw persoonsgegevens worden door Jouwweb beveiligd opgeslagen.

 

Payment processors:
Mollie Voor het afhandelen van de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van Mollie. Deze aanbieder verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening - of creditcardnummer. Deze aanbieders hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen. Zij behouden zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van Mollie, dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Zij bewaren uw gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.


Logistiek:
PostNL - MYParcel Als u een bestelling bij ons plaatst, is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van de diensten van PostNL/Dhl voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres en woonplaatsgegevens met PostNL/Dhl delen. Post.nl/Dhl gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de overeenkomst.

 

Facturatie en boekhouden:
Hiervan maken wij gebruik van de diensten van Jouwweb. Wij delen uw naam, adres en woonplaatsgegevens en details met betrekking tot uw bestelling. Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van verkoopfacturen. Uw persoonsgegevens worden beschermd verzonden en opgeslagen. Jouwweb is tot geheimhouding verplicht en zal uw gegevens vertrouwelijk behandelen. Jouwweb gebruikt uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden dan hierboven beschreven Gegevensverwerking Wij gebruiken uw gegevens ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de verwerking verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om –anders dan op uw verzoek –op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Dit geldt niet voor direct marketing (zie het volgende kopje). Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.
Direct marketing Op basis van de grondslag gerechtvaardigd belang zal uw voornaam, achternaam en emailadres worden gebruikt voor direct marketing. Dit houdt in dat u mails kunt ontvangen die qua inhoud gerelateerd zijn aan het door u gekochte product of producten. Onder iedere mail die u ontvangt is een duidelijke uitschrijf link. Indien u niet wilt dat uw gegevens worden gebruikt voor direct marketing doeleinden, kunt u dit doorgeven. Dit kan via de afmeldlink onderaan iedere commerciële mail, of door telefonisch contact op te nemen met Webvoordelig . Ook kan dit per e-mail: info@webvoordelig.nl / info@shopjetas.nl

Automatisch verzamelde gegevens:
Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek In voorkomende gevallen kan Webvoordelig op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijke onderzoek van overheidswegen. In een dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen:
Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke termijn loopt bewaren.

Uw rechten:
U heeft te allen tijde het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een verkeerde manier gebruiken.

 

Inzagerecht:
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 31dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben opgeslagen.

Rectificatierecht:
U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 31 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.Recht op beperking van de verwerking U heeft altijd het recht om de gegevens die wij verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor privacy zaken. U ontvangt dan binnen 31 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet langer worden verwerkt.